algemene voorwarden

4.1 Annulering door u

 1. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet spreken we af dat ik bij annulering van het optreden, afhankelijk van de termijn van annulering door u, recht heb op de gehele gage of een deel daarvan. Bij annulering van het optreden één week of korter voorafgaand aan het optreden is 100% verschuldigd; bij annulering tussen één en vier weken 50%.

 2. Reeds gewerkte uren en gemaakte (reis) kosten dient u te allen tijde volledig te vergoeden.

 3. Liever eet ik de soep niet zo heet: U zegt uw evenement ook liever niet af. Ik sta er daarom voor open met u af te spreken geheel of gedeeltelijk van de in dit artikel bedoelde claim af te zien, als we kunnen afspreken dat u me in de toekomst weer inzet.

4.2 Annulering door mij

 1. Ik heb te allen tijde recht om de opdracht te annuleren.

4.3 overmacht

 1. Zelfs met 40 graden koorts functioneer ik meestal nog wel goed en ik zorg dat ik ruim op tijd van huis vertrek. Maar indien ik door overmacht, zoals in geval van ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen, stremmingen op de weg of het spoor, e.d., verhinderd ben om mijn verplichtingen na te komen, dan zal ik u daarvan terstond in kennis stellen. In geval van ziekte of ongeval heeft u het recht om door een Arbo-arts een onderzoek te laten instellen.

 2. Ik verplicht me om, binnen de mogelijkheden die ik dan heb, te helpen zoeken naar een geschikte vervanger van mij.

 3. Overmacht als hiervoor bedoeld heeft opschortende werking en geeft derhalve het recht om, rekening houdend met mijn de agenda, het optreden onder gelijke condities binnen een periode van zes (6) maanden alsnog te laten plaatsvinden.

 4. Indien als gevolg van overmacht aan mijn zijde een optreden geen doorgang kan vinden dan ben ik niet aansprakelijk voor de schade welke u als gevolg daarvan ondervindt.

 5. Indien het optreden als gevolg van overmacht aan uw zijde geen doorgang kan vinden dan is de annuleringsregeling zoals opgenomen in artikel 4.1 van toepassing.

4.4 Betaling

 1. Ik stuur u na afloop van de opdracht een factuur, u verplicht zich deze binnen een maand te betalen. Bij niet of niet tijdige betaling bent u over het openstaande bedrag, inclusief B.T.W., de wettelijke rente verschuldigd vanaf 31 dagen na de factuurdatum.

 2. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het mij vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van U. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag.